U bent hier

 

Privacyverklaring

Alle persoonsgegevens (gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan i-CITY vzw toevertrouwt zullen met de grootste zorg worden verwerkt.  Wij wensen dan ook transparantie te verschaffen over de verzamelde gegevens en het gebruik ervan door ons.

Daarom leven wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving na en in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of GDPR)

Met deze privacyverklaring beogen wij u te informeren inzake het volgende

 1. Het toepassingsgebied van deze privacyverklaring en i-CITY vzw als verantwoordelijke voor de verwerking
 2. De wijze waarop i-CITY persoonsgegevens verzamelt en welke verwerkingen daarmee gepaard gaan
 3. De beveiliging van uw persoonsgegevens
 4. Uw rechten inzake uw persoonsgegevens
 5. Verwijzingen naar andere websites en sociale media
 6. Updates privacyverklaring

U wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud.

Het toepassingsgebied van deze privacyverklaring en i-CITY vzw als verantwoordelijke voor de verwerking

i-CITY vzw is verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens waarnaar wordt verwezen in deze website. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van i-CITY vzw. Dit Privacybeleid (met inbegrip van ons cookiebeleid en andere documenten waarnaar in dit Privacybeleid verwezen wordt) en updates zijn van toepassing op het verzamelen, het gebruiken en het delen van persoonlijke gegevens van u als Bezoeker of Lid van onze Services.

De wijze waarop i-CITY vzw persoonsgegevens verzamelt en welke verwerkingen daarmee gepaard gaan

Gebruik van de website i-city.brucity.be en cookies

U hoeft zich niet te registreren om onze website te bezoeken.  Wij maken gebruik van cookies op onze website.

Cookies bevatten kleine hoeveelheden informatie en worden door een server voor deze Website op uw computer of ander apparaat gedownload. Uw webbrowser stuurt deze cookies vervolgens bij ieder volgend bezoek naar deze Website terug, zodat deze u herkent en weet welke gebruiksvoorkeuren u bijvoorbeeld heeft. Uitgebreidere informatie over cookies en hoe ze werken kunt u vinden op http://www.aboutcookies.org/.

Telkens wanneer u gebruikmaakt van deze Website, kan er informatie worden verzameld met behulp van cookies. Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies, zoals hierin beschreven.

Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies waarmee bezoekers bepaalde functies op de site kunnen gebruiken. Indien het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd, kunnen sommige onderdelen van de website niet correct werken.  Deze cookies worden slechts bewaard voor de duurtijd van de bezoeksessie aan onze website.

Statistische cookies. Wij maken gebruik van statische cookies via Google Analytics om te begrijpen hoe elke bezoeker onze website exact gebruikt.  De IP adressen van elke bezoeker worden geanonimiseerd waardoor Google Analytics niet beschikt over het IP adres. 

Hoe houdt u zeggenschap over cookies? Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw computer of ander apparaat plaatsen, zoals hiervoor uitgelegd. U kunt de zeggenschap over cookies echter op verschillende manieren behouden en deze beheren. Onthoud goed dat het verwijderen of blokkeren van cookies van invloed kan zijn op uw ervaringen als gebruiker, en dat delen van deze website wellicht niet meer volledig toegankelijk zijn. Met de meeste browsers kunt u zien welke cookies er op uw apparaat staan en kunt u ze afzonderlijk verwijderen of cookies van specifieke of van alle websites blokkeren. Bedenk wel dat alle eerder aangegeven voorkeuren verloren gaan als u alle cookies verwijdert.

Ga voor meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen om cookies te blokkeren of te filteren naar www.aboutcookies.org. Om de cookies in een browser uit te schakelen, moeten gebruikers bepaalde handelingen uitvoeren die afhankelijk zijn van de gebruikte browser.  Via onderstaande weblinks begeeft u zich naar de juiste pagina van de door u gebruikte browser: FirefoxChromeExplorerSafari.

Door uzelf verstrekte persoonsgegevens

U kan op onze website een aantal formulieren invullen waarbij uw persoonsgegevens worden gevraagd. U geeft vrijwillig uw gegevens door om inzake een bepaald onderwerp door i-CITY vzw te worden gecontacteerd. 

Nieuwsbrief. U geeft uw email adres in en u ontvangt een email met het verzoek een link aan te klikken ter bevestiging.  Deze dubbele “opt-in” vergewist i-CITY vzw ervan dat u de juiste bestemmeling bent. Bij elke nieuwsbrief die u ontvangt heeft u de mogelijkheid zich uit te schrijven.

Sollicitatieformulier. U geeft uw naam, voornaam en email adres op en tevens kan u uw motivatiebrief en CV opladen.  U geeft hierin de gegevens weer die u noodzakelijk acht in het kader van de sollicitatieprocedure.  i-CITY vzw zal deze gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedure en deelt deze niet met derden. i-CITY vzw zal alle door u verstrekte gegevens gedurende een redelijke termijn bijhouden tenzij u dit uitdrukkelijk weigert. 

Informatie aankoopcentrale. U geeft uw instelling, naam, voornaam en email adres door teneinde te worden gecontacteerd door de aankoopcentrale en/of informatie te ontvangen over de informatiesessies die worden georganiseerd.

Formulier om i-CITY vzw te contacteren. U verstrekt uw contactgegevens en verzoekt om te worden gecontacteerd door het secretariaat, de aankoopcentrale, de dienst verkoop of HR.  De contactgegevens zullen worden gebruikt ter afhandeling van uw vraag en vervolgens worden verwijderd inzoverre i-CITY vzw geen juiste rechtsgrond heeft om die verder te bewaren.Dit formulier heeft ook een afzonderlijk luik waarin wordt gevraagd of u zich wil inschrijven op de nieuwsbrief of wenst te worden geïnformeerd over projecten van i-CITY vzw. Indien u dit aanvinkt, zullen wij slechts uw email adres gebruiken voor dit doeleinde.

Gelieve hierbij volgende informatie in acht te nemen voor e-mailberichten inzake nieuwsbrieven en communicatie rond aankoopcentrale

i-CITY vzw maakt gebruik van zgn. 'volgtechnologieën', om vast te stellen of u bepaalde e-mailberichten van ons heeft gelezen of aangeklikt. 

Wij gebruiken Mailchimp om emails op te volgen (bvb. email adres dat werd meegedeeld om nieuwsbrieven te ontvangen of om informatie te ontvangen inzake de activiteiten van de aankoopcentrale).   Mailchimp stokkeert persoonsgegevens in de Verenigde Staten van Amerika en is gecertifieerd onder de EU-U.S. Privacy Shield Framework.  Data kunnen door Mailchimp worden meegedeeld aan derden. U kan het privacy beleid van Mailchimp op onderstaande weblink raadplegen.

Tevens kan u uw rechten tot toegang, verbetering, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens rechtstreeks uitoefenen door Mailchimp te contacteren via de procedure die in navolgende weblink wordt uitgelegd:  

Belangrijk

Wil U i-CITY vzw niet laten weten of u onze berichten heeft geopend, doorgestuurd of aangeklikt, dan moet u zich afmelden aangezien het voor ons niet mogelijk is om deze e-mails te versturen zonder deze volgfunctie. U kan zich ten allen tijde afmelden door de aanwijzingen in de afzonderlijke van ons ontvangen e-mailberichten op te volgen.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

i-CITY vzw verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om uw persoonsgegevens te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Ofschoon wij de nodige beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen kan bij een transfer van data (via internet of email) niet worden uitgesloten dat er zich een incident voordoet.  Onze beveiliging is dan ook een inspanningsverbintenis.

Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

U hebt het recht om:

 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens
 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u bezitten
 • de correctie te vragen van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens
 • te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist als zij niet langer nodig zijn of als de verwerking ervan onrechtmatig is
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die op uw persoonlijke situatie betrekking hebben
 • in specifieke gevallen te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm te ontvangen en ze door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke („overdraagbaarheid van gegevens”).

U kan uw rechten uitoefenen als volgt. 

Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met i-CITY vzw die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen en u te identificeren. U kan uw aanvraag richten aan de functionaris voor gegevensbescherming op volgend adres:

Per brief: i-CITY, Emile Jacqmainlaan 95, 1000 Brussel, België (t.a.v. de Privacydesk)

Per e-mail: privacydesk@i-city.brucity.be

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij u ook per e-mail antwoorden.

Overeenkomstig de AVG, zullen wij uw aanvraag beantwoorden binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over onze privacyverklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via bovenstaand adres of e-mailadres.

Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kan u zich ook richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan commission@privacycommission.be.

U heeft kennis van een incident of u vermoedt een data lek

Als verwerkingsverantwoordelijke verzoeken wij u om uw bezorgdheid te uiten bij vermoeden van problemen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U kan ons een email sturen naar privacydesk@i-city.brucity.be wanneer u onterecht een email heeft ontvangen, informatie wenst over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, u vermoedt dat er persoonsgegevens zijn gelekt, verloren zijn gegaan of aangepast.  Graag vernemen wij van u zoveel mogelijk details om uw bericht zo goed en zo efficiënt mogelijk te kunnen behandelen.

Verwijzingen naar andere websites en sociale media

Sociale-mediaknoppen

Wij maken gebruik van ‘sociale-mediaknoppen’ zodat onze gebruikers webpagina's kunnen delen of als favoriet kunnen opslaan. Dit zijn knoppen voor sociale-mediawebsites van derden en die websites kunnen informatie opslaan over uw bezigheden op internet, dus ook uw bezigheden op deze Website.

Lees de desbetreffende gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die sites goed door zodat u precies weet hoe zij gebruikmaken van uw gegevens en ontdek hoe u zich kunt afmelden of dergelijke gegevens kunt verwijderen.

Externe internetdiensten

Soms maken wij op deze Website gebruik van externe internetdiensten om ons in staat te stellen binnen deze Website inhoud te tonen, zoals afbeeldingen of video's, of een peiling te doen. Net zoals met de sociale-mediaknoppen kunnen wij niet voorkomen dat die sites, of externe domeinen informatie verzamelen over uw gebruik van deze 'ingebedde' inhoud.

Wijzigingen privacyverklaring

i-CITY behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment en om welke reden ook aan te passen.  Elke wijziging brengt een aanpassing met zich mee van de datum van de herziening (zoals bovenaan deze pagina vermeld).  De aangepaste regels zijn dientengevolge van toepassing met ingang van de datum van aanpassing.  Wij moedigen u aan om regelmatig deze privacyverklaring teneinde op een correcte manier op de hoogte te blijven.