Aankoopcentrale

Toegang catalogus

Een vraag? Aarzel niet om een mail te sturen aan cpb@i-city.brucity.be !

 

i-CITY, aanbestedende overheid, kan tussenbeide komen bij de aankoop van leveringen of diensten voor andere aanbestedende overheidsdiensten door ze te koppelen aan haar eigen overheidsopdrachten via haar aankoopcentrale (wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016).

Op die manier profiteren die aanbestedende overheden van gedeelde kosten en van betere voorwaarden dankzij een groter aankoopvolume. Krachtens artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan een aanbestedende overheid immers leveringen en/of diensten via een aankoopcentrale verwerven, met name voor de in artikel 2, 7°, a) bedoelde gecentraliseerde aankoopactiviteiten. Daarnaast kan ze voor werken, leveringen en/of diensten profiteren van de gecentraliseerde aankoopactiviteiten van een aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 7°, b),

● via een door die aankoopcentrale gesloten opdracht;

● via een door een aankoopcentrale geëxploiteerd dynamisch aankoopsysteem; of

● zoals aangegeven in artikel 43, § 1, tweede lid, van voornoemde wet, via een door die aankoopcentrale gesloten raamovereenkomst. Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. De betrokken aanbestedende overheid is evenwel verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de delen die zij zelf verricht, zoals:

● het plaatsen van een opdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem dat door een aankoopcentrale wordt geëxploiteerd;

● het organiseren van een nieuwe oproep tot mededinging op grond van een door een aankoopcentrale gesloten raamovereenkomst;

● conform artikel 43, § 5, 1° of 2°, van voormelde wet, vaststellen welke van de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst, een gegeven taak uitvoert op grond van een door een aankoopcentrale gesloten raamovereenkomst.

Overeenkomst

Een overeenkomst van aansluiting bij de aankoopcentrale van i-CITY moet worden ondertekend door de aanbestedende overheid die wenst deel te nemen aan een van de door de aankoopcentrale geplaatste opdrachten.

Die overeenkomst bevat geen bestellingsverplichtingen. Ze stelt de aanbestedende overheid ertoe in staat om op een snelle en flexibele manier IT-aankopen te doen en tegelijkertijd de kosten en beperkingen die samenhangen met het beheer van dit type overheidsopdrachten te verminderen.

De aankoopcentrale in de praktijk

1. i-CITY en de begunstigde aanbestedende overheid ondertekenen een overeenkomst van aansluiting bij de centrale

2. De i-CITY-centrale is over het algemeen gebaseerd op raamovereenkomsten.

Overeenkomstig artikel 43 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten kan een aanbestedende overheid geen gebruik maken van een aankoopcentrale die is gebaseerd op een raamovereenkomst, tenzij dit duidelijk is aangegeven in de oproep tot mededinging of in de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling. Daarnaast is het belangrijk dat elke begunstigde van die raamovereenkomst een inschatting maakt van zijn mogelijke bestellingsvolume, ook al is dat geenszins bindend (de opdrachtclausules bepalen inderdaad dat er geen minimumbestelhoeveelheid is). Om die reden zal de aanbestedende overheid, voor iedere opdracht via de centrale worden verzocht blijk te geven van haar belangstelling als begunstigde en, indien van toepassing, de eventuele bestellingshoeveelheid op te geven.

Wettelijke grondslagen

Marchés