juni 2019

De Brusselse gemeenteraad op internet volgen

Vanaf 1 juli 2019 zijn alle zittingen van de Brusselse gemeenteraad via de website te volgen.

In december 2018 werd met webtransmission geëxperimenteerd (proof of concept). Vanaf 1 juli 2019 zijn alle gemeenteraden via de homepage op de website van de Stad (www.bruxelles.be) toegankelijk. De eerste zitting is te volgen vanaf 16 uur.

Het initiatief geeft burgers die de gemeenteraad niet kunnen bijwonen (omdat ze verhinderd, minder mobiel e.a. zijn) de mogelijkheid om de volledige openbare zitting rechtstreeks te volgen (met uitzondering van de punten die achter gesloten deuren worden besproken).

i-CITY wil het project aansturen. Er werd een bestek uitgewerkt en er zijn offertes aangevraagd. Uiteraard moest er een oplossing worden gevonden die compatibel was met het respect voor de geklasseerde locaties. Het publiek dat lijfelijk op de zittingen aanwezig wilden zijn, moest die kans nog steeds krijgen.

De oplossing van de Nederlandse firma Webcast werd voor het proefproject geselecteerd, en dat voor een periode van één jaar. Het bedrijf tekende al eerder voor gelijkaardige realisaties in de gemeenten Delft, Meppel en Oss. Om een hoge beeld- en geluidkwaliteit te garanderen, zal worden gebruikgemaakt van 3 camera's en een regie. De oplossing zit in een cloud en waarborgt de toegang voor bezoekers (zonder wachtrij!).

De beelden kunnen ook 'uitgesteld' worden bekeken. Via een overzicht van de agendapunten kunnen kijkers meteen naar de sequentie van hun keuze overschakelen.

Transparantie & I-CITY

Een ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen verplicht alle paracommunale verenigingen ertoe jaarlijks een verslag te publiceren en dat openbaar te maken. Het verslag van i-CITY werd aan de Stad Brussel doorgespeeld en staat online.

Het jaarverslag 2018 werd opgesteld in toepassing van artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, zoals gewijzigd door artikel 11 van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 (BS 24/01/2018).

Er werd een inventaris opgemaakt van de in 2018 aan i-CITY toegewezen overheidsopdrachten, evenals een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens vergaderingen, de vergoedingen en voordelen van alle aard en de representatievergoedingen die in dezelfde periode aan de openbare mandatarissen van de vzw werden toegekend.

 

 

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van de vzw i-CITY werd door haar algemene vergadering goedgekeurd. Het staat online en kan dus door iedereen worden ingekeken.

Rapport de gestion 2018

Na de preambule belicht het 30 bladzijden tellende verslag het richtschema voor de informatica en het BXL2021-programma van de vereniging. Het beschrijft acties en diensten, schetst een overzicht van de overheidsopdrachten én gaat dieper in op de human resources, de communicatie en het beheer.

Uiteraard komt ook de gewestelijke samenwerking aan bod, net als het fablab.

Na de plannen voor de toekomst sluit het verslag af met de rekeningen en balansen.

De gedigitaliseerde burgerlijke stand!

​Honderdduizenden akten van de burgerlijke stand zijn overgezet naar de DABS of de 'Databank van Akten van de Burgerlijke Stand' van de Stad Brussel.

Digitalization

Deze akten (geboorte, huwelijk, overlijden) van voor 1991 bestonden enkel op papier. Er moest in samenwerking met de onderneming Vanden Broele die de opdracht kreeg toevertrouwd, een migratie-infrastructuur worden ingevoerd voordat de papieren documenten konden worden gescand en hun migratie naar de DABS kon beginnen. Er zijn dus niet minder dan 440.000 aktes gescand en vervolgens overgezet naar de gemeentelijke databank.

De aktes die na 1991 zijn gepubliceerd, bestonden reeds in digitale vorm (oplossing Saphir van Civadis), maar het migratieproject vereiste ook de inproductiestelling van nieuwe versies (releases) van de tool (er werden er 47 in productie gesteld van 2018 tot april 2019) en de invoering van een specifieke infrastructuur voorafgaand aan de migratie zelf van 250.000 aktes. In totaal kon 98 % van de aktes van de burgerlijke stand worden aangeleverd en uitgetest voor de officiële start van de DABS op 1 april 2019.

De Stad Brussel heeft zich bij monde van de IT-projectcoördinator van het departement Demografie lovend uitgesproken over de uitstekende samenwerking in dit project en verheugt zich erover dat "we ondanks de vele technische problemen en de deadlines toch onze doelstellingen hebben kunnen bereiken dankzij deze samenwerking".

Het project is officieel afgerond. Nu moet er worden gezorgd voor verder onderhoud, namelijk bugs en technische problemen in verband met de integratie van bepaalde (types) aktes doorspelen. De Stad verwoordt het zo: "Elk blokkerend probleem wordt dus systematisch aangepakt en zo nodig doorgespeeld aan verschillende technische teams, zodat er zo snel mogelijk een oplossing kan worden gevonden".