januari 2022

Europese Dag van de Privacy – 12 vragen om jezelf te stellen

28 januari is de Europese Dag van de Privacy. Wat betekent dat?

Het doel van deze dag is de consumenten en, in ruimere zin, de burgers bewust te maken van de bescherming van hun persoonsgegevens.

Deze dag is ingesteld als eerbetoon aan Verdrag 108, dat op 28 januari 1981 voor ondertekening werd opengesteld. Het was de eerste internationale overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens.

Sinds dit verdrag is de bescherming van persoonsgegevens, een essentieel element van het privéleven, een voortdurende uitdaging geweest voor het nationale, Europese en internationale recht. In 2018 is met name de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) eindelijk in werking getreden. Dit is een van de meest emblematische teksten waarin wordt geregeld hoe gegevens van burgers mogen worden gebruikt.

Het betekent dat het niet is toegestaan de gegevens van EU-burgers te exploiteren zonder daarvoor een rechtvaardiging te hebben en zonder de regels inzake gegevensbeheer toe te passen.

nsbeheerders zijn hiervoor verantwoordelijk gemaakt. En de burgers ook! Het idee van de GDPR is immers dat personen controle kunnen hebben over de informatie die hen aanbelangt. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de problemen in verband met het gebruik van zijn gegevens en weet hoe hij zich kan beschermen.

28 januari is de dag om mensen bewust te maken van het recht op privacy- en gegevensbescherming, dat bij het grote publiek nog wel eens onbekend is.

 

Wat bedoelen we met "persoonsgegevens"?

De GDPR definieert persoonsgegevens als "iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon".

 • Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd "een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel, of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit".

Eenvoudiger gezegd: alle gegevens die direct of indirect aan iemand kunnen worden toegeschreven, zijn persoonsgegevens.

Dat is heel ruim: van gegevens die u identificeren (naam, voornaam, rijksregisternummer, enz.), via uw connectiegegevens (cookies, IP-adres, gebruikersnaam, vingerafdruk, enz.), tot gegevens over uw gezondheid, uw religieuze, seksuele of filosofische geaardheid, uw smaak en voorkeuren, uw berichten op een forum, uw geboorte- of huwelijksakte, enz.: dat alles valt onder de definitie.

Klein voorbeeld: 174cm, zonder enige andere informatie, is slechts een getal. Indien echter wordt aangegeven dat het gaat om de lengte van een identificeerbare persoon ("je kunt zien wie het is"), dan zijn het persoonsgegevens.

 

Waarom is het belangrijk persoonsgegevens te beschermen?

Om het recht op gegevensbescherming te begrijpen, is het belangrijk te weten dat het is afgeleid van het recht op privacy. Dit recht legt het bestaan vast van een intieme sfeer die vrij is van overheidsinmenging en controle over onze levenskeuzes.

Dit recht is absoluut noodzakelijk voor een vrije en democratische samenleving. Het is immers deze ruimte waar wij het recht hebben vrij en "onzichtbaar" te zijn, die ons in staat stelt onszelf als burgers op te bouwen, onze persoonlijke ontwikkeling, onze zelfbeschikking en onze autonomie mogelijk te maken.

Deze privéruimte kan echter niet worden gegarandeerd zonder rekening te houden met de enorme hoeveelheid informatie over ons die wordt verzameld, gebruikt, gedeeld, gekruist...

Een betere kennis van individuen maakt een precieze gerichtheid mogelijk, en zelfs beïnvloeding van het gedrag.

Hoe kan ik mij vrij voelen om mij te uiten, vrij om mij te verenigen, vrij om te stemmen en na te denken over mijn politieke en godsdienstige keuzes als ik niet weet wat er over mij bekend is of niet? Als ik niet weet wat uit mijn woorden en daden zal worden behouden, noch door wie, noch hoe? Hoe kan ik autonoom zijn als bedrijven de mogelijkheid hebben mijn gegevens te gebruiken om mijn gedrag te sturen?

In de huidige informatie- en communicatiemaatschappij hebben gegevens een economische waarde, maar ook een troef in termen van ontwikkeling. Het is een kostbare hulpbron voor de werking van nieuwe technologieën: robotica, artificiële intelligentie, Internet of Things, de slimme stad...

Al deze technologieën worden ook bestudeerd uit een oogpunt van vertrouwelijkheid, zodat ze geen "spionnen" in huis worden. Zo hecht de Stad Brussel veel belang aan de keuze van ethische en duurzame technologische instrumenten (MyBXL-platform, slimme vuilnisbakken, enz.) die het leven van haar inwoners verbeteren zonder hun privacy op te offeren.

Gegevensbescherming is dus geboren uit de behoefte om de informatie te controleren die ons buiten onze privésfeer aangaat, de behoefte om te beslissen wat we al dan niet over onszelf bekend willen maken, waarom, en aan wie. Maar ook, op een meer collectief niveau, om te kiezen welke projecten, welke bedrijven wij met onze gegevens voeden en om samen, voor ons allen, het voortbestaan van de intieme sfeer te garanderen.

 

Wat kan u doen op de Europese Dag van de Privacy?

Wanneer u een nieuwe dienst gebruikt, wanneer u een nieuw contract tekent, vraagt u zich af hoeveel het zal kosten om die dienst te gebruiken.

Hetzelfde zou moeten gelden voor de gegevens die ons aangaan.

Voordat u zich aanmeldt voor een online toepassing, een spel op uw telefoon, een berichtensysteem, een hobbyclub, een politieke partij, een gezondheidsprogramma of een andere dienst die gegevens verzamelt, is het belangrijk na te denken over de gevolgen voor uw privacy en de privacy van anderen.

Hier zijn 12 vragen die u zichzelf bij deze gelegenheid kan stellen om het risico te helpen inschatten:

 

 • Weet ik waar mijn persoonsgegevens worden opgeslagen?
 • Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?
 • Wat is het doel van het verzamelen van mijn persoonsgegevens?
 • Hoe zullen mijn persoonlijke gegevens worden gebruikt?
 • Is mijn toestemming vereist voordat mijn persoonsgegevens worden verzameld of is deze vereist voor andere doeleinden (bv. om te voldoen aan contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen...)?
 • Zo ja, kan ik mijn toestemming op elk moment intrekken?
 • Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
 • Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van mijn persoonsgegevens?
 • Wat zijn de gevolgen als mijn persoonsgegevens niet worden beschermd?
 • Ben ik op de hoogte van mijn rechten onder de GDPR?
 • Heb ik stappen ondernomen om mijn persoonsgegevens te beschermen?

In veel gevallen vindt u vóór uw registratie een informatiemededeling over het gebruik van uw gegevens. In deze verplichte kennisgeving vindt u de antwoorden op de bovenstaande vragen en kunt u zich dus met kennis van zaken inschrijven.

Als u merkt dat de verwerking van uw gegevens niet aan uw verwachtingen of aan de verplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijke beantwoordt, staan u verschillende gratis rechtsmiddelen ter beschikking:

1.         De meeste instellingen die uw gegevens gebruiken, zijn verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen. U kan contact opnemen met deze neutrale medewerker om vragen te stellen of om de uitoefening van uw rechten te vragen, zoals de toegang tot uw gegevens, het stoppen van een onwettig gebruik van uw gegevens of het recht op het wissen van uw gegevens.

2.         U kan ook om bemiddeling vragen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

3.         De Gegevensbeschermingsautoriteit biedt ook de mogelijkheid tot klachten.

 

Voor meer informatie over uw rechten en klachtenprocedures raden wij u aan de officiële website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Online schoolinschrijving, missie volbracht!

De Stad Brussel heeft zich bij de andere gemeenten in het Brussels Gewest gevoegd in de digitale transformatie en biedt nu een online oplossing voor schoolinschrijvingen. 

Voorbij zijn de dagen van een call center, de eindeloze telefoonlijnen en de frustratie van het verspillen van tijd! 
Een online inschrijvingsoplossing op het IRISbox-platform van het CIBG is nu beschikbaar voor de burgers van de Stad en wordt sinds 10 januari 2022 gebruikt voor de inschrijving van leerlingen in de onthaal- en kleuterklassen van de Stad Brussel. 
Dit jaar werd gekozen voor een hybride oplossing, met de mogelijkheid om zich "op de oude manier" in te schrijven, maar ook online, om een oplossing te bieden die iedereen omvat, vooral degenen die onder de digitale kloof te lijden hebben. De registratieaanvragen worden geregistreerd in de volgorde van binnenkomst bij het callcenter of via het IRISbox-webplatform. De burger ontvangt dan binnen 24 uur een automatische e-mail om zijn voorinschrijving of zijn plaats op de wachtlijst te bevestigen. 

Wij kunnen zeggen dat het project een groot succes is geworden, ondanks een paar kleine problemen in het begin. Maar deze werden snel opgelost dankzij de uitstekende samenwerking tussen de teams. 
De missie werd uitgevoerd door Audrey Bikx, projectmanager van de IP-projecten, Marc Breda en Gentjana Coco, van de afdeling Ontwikkeling & Integratie, en, meer in het algemeen, de teams van Jean-Jacques Parent en de teams Diensten en Netwerk. 
Volgens Audrey lag de kracht van het project in de samenwerking met de IP- en stadsteams, die hun ervaring konden delen met het oog op een goede coördinatie en een efficiënt beheer. Er is kracht in aantallen, is het niet?

 

Gelukkig Nieuwjaar 2022

Ontdek onze wensen voor dit nieuwe jaar! 

Ontdek de video hier. :)