Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke
 

i-CITY vzw is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens waarnaar in deze website wordt verwezen

 

 

 i-CITY vzw 

 Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel, België (ter attentie van de Privacydesk)

 privacydesk@i-city.brucity.be 

 

 

 

Gegevens van de FGB

 

De functionaris voor  gegevensbescherming kan per post of e-mail worden gecontacteerd. In overeenstemming met de AVG wordt uw aanvraag binnen 30 dagen verwerkt, vanaf het ogenblik waarop i-CITY vzw in het bezit is van alle elementen aan de hand waarvan uw aanvraag verwerkt kan worden. Indien uw aanvraag complex is, dan kan de periode met twee maanden worden verlengd. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 

 

  i-CITY vzw   Ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming

  Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel, België (ter attentie van de Privacydesk)

  privacydesk@i-city.brucity.be

 

 

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

 

i-CITY vzw kan bepaalde Persoonsgegevens verzamelen die, onder meer, vrijwillig door u zijn verstrekt. Deze gegevens worden verzameld bij het versturen van een elektronisch bericht, het inschrijven op de nieuwsbrief, het versturen van een sollicitatieformulier of het contacteren van de aankoopcentrale.

 

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden en die meegedeeld worden bij uw gebruik van de site. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit, zonder dat deze opsomming uitputtend is:  uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw postadres, uw telefoonnummer, enz.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving, met name de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming - RGPD of AVG).

 

* Sollicitatieformulier: u geeft uw naam, voornaam en e-mailadres op en u kunt een begeleidende brief en uw CV uploaden; u vermeldt hierin de gegevens die u nodig acht in het kader van de sollicitatieprocedure.

 

i-CITY vzw zal deze gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedure en zal ze niet delen met derden.

i-CITY vzw zal deze gegevens bewaren gedurende een redelijke termijn van maximaal 2 jaar na de laatste uitwisseling, behalve indien u dit zou weigeren.  
 

* Contactformulier: u vermeldt uw naam, voornaam, de naam van uw bedrijf, uw functie, uw e-mailadres en uw adres als u contact wenst op te nemen met het secretariaat, human resources, de aankoopcentra of de afdeling verkoop.

 

U kunt ervoor kiezen om u te abonneren op de nieuwsbrief of op de hoogte te blijven van de projecten en realisaties van i-CITY.

 

* Nieuwsbrief: u vult uw e-mailadres in en ontvangt een e-mail met het verzoek om op een link, dubbele opt-in of bevestiging te klikken: op die manier is i-CITY vzw er zeker van dat u de ontvanger bent. 

 

In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.  
 

* Aankoopcentrale: U vermeldt uw naam, achternaam, naam van de organisatie, e-mailadres en, eventueel, uw telefoonnummer zodat de aankoopcentrale contact met u kan opnemen en/of u informatie kunt ontvangen over de informatiesessies die door de aankoopcentrale worden georganiseerd.

 

Wat betreft informatie die wordt verzonden in een Contactformulier, voor de Nieuwsbrief of voor enigerlei contact, verzending of verzoek aan een Aankoopcentrale zal i-CITY vzw deze gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de gevraagde informatie en/of diensten. Bovendien zal i-CITY deze gegevens op geen enkele andere wijze delen met derden.

i-CITY vzw zal deze gegevens bewaren gedurende een redelijke termijn van maximaal 3 jaar na het laatste contact of laatste verzending, behalve indien u dit zou weigeren.  
 

Naast het gebruik van cookies, onder de hierna vastgestelde voorwaarden, geldt dat i-CITY vzw met betrekking tot de e-mails waarnaar onze nieuwsbrieven en mededelingen van de aankoopcentrale worden verzonden:

 

  • gebruik maakt van volgtechnologieën om na te gaan welke acties in het kader van zijn elektronische mededelingen verricht worden - bijvoorbeeld lezen of activeren met een klik - zodat de inhoud aangepast kan worden aan de verwachtingen van de bezoekers;

 

  • gebruik maakt van het platform Mailchimp om de e-mails voor de nieuwsbrief te volgen; Mailchimp bewaart persoonsgegevens op een server in de Verenigde Staten en is gecertificeerd volgens het EU-EU Privacy Shield Framework; Mailchimp kan gegevens meedelen aan derden van wie u het privacybeleid kunt raadplegen op hun website.

 

Als u niet wilt bevestigen dat u uw communicatie naar de site hebt geopend, erop hebt geklikt of ermee hebt ingestemd, dan moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief of de contacten met de aankoopcentrale door de instructies te volgen onderaan de door de site verzonden berichten.

 

 

Beveiliging van de persoonsgegevens 

i-CITY vzw verbindt zich ertoe alle technische en juridische middelen aan te wenden om de persoonsgegevens te beschermen en met name te voorkomen dat ze vervormd of beschadigd worden of dat ze meegedeeld worden aan onbevoegde derden.

 

Hoewel alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen om uw gegevens te beveiligen, kan niet worden uitgesloten dat er zich een incident voordoet bij de overdracht van gegevens via e-mail of internet. 

 

 

 

 

Gebruik van cookies

 

Er worden cookies gebruikt op de website. Cookies zijn codes in de vorm van bestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die met behulp van een websiteserver worden geüpload naar uw computer of een ander apparaat. Bij elke bezoek worden deze cookies door uw browser naar de site geleid, zodat de site u als een unieke bezoeker kan herkennen en bepaalde informatie zoals uw gebruikersvoorkeuren kan herinneren.

 

Telkens wanneer u de site bezoekt, kan op die manier informatie worden verzameld door middel van cookies.

 

Cookies laten met name toe om statistieken en informatie over het surfgedrag te verwerken, de surfervaring te vergemakkelijken en de service ten behoeve van de gebruiker te verbeteren. Wanneer de site gebruikt dient te maken van cookies voor het bewaren en analyseren van persoonsgegevens, dan wordt steeds de toestemming van de gebruiker gevraagd.

 

Door de site te gebruiken stemt u ermee in dat er onder de hierna vermelde voorwaarden cookies op uw computer of uw apparaat worden geplaatst.

 

De geldigheidsduur van deze toestemming is maximaal 13 maanden.

 

U hebt verschillende opties om cookies te beheren en/of zelfs te blokkeren. Houd er rekening mee dat het blokkeren of verwijderen van cookies uw gebruikerservaring echter kan beïnvloeden en dat delen van de site mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn.

 

Er zijn verschillende soorten COOKIES mogelijk:

 

- noodzakelijke cookies: Hiermee kunnen bezoekers bepaalde functies van de website gebruiken. Als het gebruik van deze cookies is uitgeschakeld, werken sommige delen van de website mogelijk niet correct. Deze cookies worden alleen bewaard voor de bezoeksessie van de website.

- statistische cookies: de site maakt gebruik van Google Analytics om te begrijpen hoe elke bezoeker de website gebruikt. 

 

Meer informatie over cookies en over hoe ze werken, vindt u op www.aboutcookies.org.

 

 

Copyright

 

Deze hele site is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen.

 

Reproductie van deze website of een deel ervan op enig elektronisch medium is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever of zijn gemachtigde.

 

 

 

 

Rechten van de gebruiker:

 

U hebt het recht:

 

  • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens
  • om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die over u worden bewaard
  • om te verzoeken dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens worden gecorrigeerd
  • om te vragen dat persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn of als hun verwerking onwettig is
  • om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie
  • om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt
  • om uw persoonsgegevens te ontvangen in een machineleesbaar formaat en/of ze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met i-CITY vzw, ter attentie van de verwerkingsverantwoordelijke en/of de FGB op de volgende adressen:

 

 i-CITY vzw -  Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel, België  (ter attentie van de Privacydesk)

  privacydesk@i-city.brucity.be 

 

Voor eventuele klachten kunt u contact opnemen met:

 

De Autoriteit voor gegevensbescherming (AGB) 

Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel

contact@apd-gba.be  

 

 

Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens

 

De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens op wettige, billijke en transparante wijze, alsook op legitieme en relevante manier te verwerken, met inachtneming van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

De verwerkingsverantwoordelijke staat in voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens, inclusief tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking of verlies en vernietiging, door gebruik te maken van passende technische of organisatorische maatregelen.

 

Indien de integriteit, vertrouwelijkheid of beveiliging van de persoonsgegevens van de gebruiker aangetast wordt, verbindt de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe de gebruiker in kennis te stellen.

 

 

Wijziging van de privacykennisgeving

 

i-CITY vzw behoudt zich het recht voor de onderhavige bepalingen van de Juridische kennisgevingen en het Privacybeleid te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen. De geldende meest actuele versie van deze bepalingen kan steeds op de site worden geraadpleegd. Het is raadzaam om deze kennisgeving en bepalingen regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen dienaangaande.