Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de verwerking

i-CITY vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens waarnaar op deze website wordt verwezen

i-CITY vzw

Hallenstraat 4 - 1000 Brussel, België (ter attentie van Privacydesk)

privacydesk[at]i-city[dot]brucity[dot]be

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving, met name de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming - AVG).

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) kan per post of e-mail worden gecontacteerd. In overeenstemming met de AVG wordt uw verzoek binnen 30 dagen behandeld, te rekenen vanaf het ogenblik dat i-CITY vzw in het bezit is van alle elementen die de behandeling van uw verzoek toelaten. Indien het verzoek complex is, kan de termijn met twee maanden worden verlengd. In dat geval wordt u geïnformeerd.

 i-CITY vzw Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

Hallenstraat 4 - 1000 Brussel, België (ter attentie van Privacydesk)

privacydesk[at]i-city[dot]brucity[dot]be

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd en die worden meegedeeld wanneer u de site gebruikt. Deze persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld en zonder beperking het volgende omvatten: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw postadres, uw telefoonnummer, enz. Deze gegevens worden beheerd door een specifieke HR-software, wij verzamelen ze niet.

De vzw i-CITY kan bepaalde persoonsgegevens verzamelen, met name wanneer u een e-mail stuurt, een sollicitatieformulier opstuurt.

 • Sollicitatieformulier: u geeft uw naam, voornaam en e-mailadres op en u kunt een sollicitatiebrief en uw CV* uploaden; u vult de gegevens in die u nodig acht voor de sollicitatieprocedure.

* Het CV is verplicht.

i-CITY vzw gebruikt deze gegevens enkel voor de sollicitatieprocedure en deelt ze niet met derden.

i-CITY vzw bewaart deze gegevens gedurende een redelijke termijn, maximaal 2 jaar na de laatste uitwisseling, tenzij u dit weigert. 

 • Contactformulier: u geeft uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, functie, e-mail en adres om contact op te nemen met het secretariaat, personeelszaken.

Voor alle informatie verzonden in het kader van een contactformulier of voor elk contact, zal i-CITY vzw deze gegevens enkel gebruiken in het kader van de gevraagde informatie en/of diensten en ze verder niet delen met derden.

i-CITY vzw bewaart deze gegevens gedurende een redelijke termijn, tot maximaal 3 jaar na het laatste contact of de laatste verzending, tenzij u dit weigert. 

Beveiliging van persoonsgegevens

i-CITY vzw verbindt zich ertoe alle technische en wettelijke middelen in te zetten om de persoonsgegevens te beschermen, om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Hoewel alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, kan niet worden uitgesloten dat zich tijdens de overdracht van gegevens via e-mail of internet een incident voordoet.

Gebruik van cookies

Op de website worden cookies gebruikt. Cookies zijn codes in de vorm van bestanden met kleine hoeveelheden informatie die door een webserver naar uw computer of ander apparaat worden geüpload. Deze cookies worden bij elk bezoek door uw browser naar de site gestuurd, zodat deze u als unieke bezoeker kan herkennen en bepaalde informatie, zoals uw gebruikersvoorkeuren, kan onthouden.

Telkens wanneer u de site bezoekt, kan informatie worden verzameld via cookies.

Cookies worden gebruikt om statistieken en verkeersinformatie te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de dienst te verbeteren voor het gemak van de gebruiker. Wanneer de site het gebruik van cookies vereist waarbij persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, wordt de toestemming van de gebruiker noodzakelijkerwijs gevraagd.

Door de site te gebruiken stemt u in met het plaatsen van cookies op uw computer of apparaat onder de hieronder beschreven voorwaarden.

Deze toestemming is maximaal 13 maanden geldig.

U hebt verschillende opties om cookies te beheren en/of zelfs te blokkeren. Houd er rekening mee dat het blokkeren of verwijderen van cookies uw gebruikerservaring kan beïnvloeden en dat sommige delen van de site mogelijk niet volledig toegankelijk zijn.

Er kunnen verschillende soorten cookies worden waargenomen:

 • Noodzakelijke cookies: Deze stellen bezoekers in staat bepaalde functies van de website te gebruiken. Als het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet goed functioneren. Deze cookies worden alleen gedurende de sessie van het websitebezoek bewaard.
 • Statistische cookies: de website gebruikt Google Analytics om te begrijpen hoe elke bezoeker de website gebruikt.

Copyright

Deze hele site is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website op om het even welke elektronische drager is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever of zijn afgevaardigde.

Gebruikersrechten

U hebt het recht om:

 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens
 • toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens
 • te verzoeken om correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens
 • te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn of wanneer de verwerking ervan onwettig is
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden of om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen
 • uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen en/of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met i-CITY vzw, ter attentie van de verantwoordelijke voor de verwerking en/of de functionaris voor gegevensbescherming, op de volgende adressen

 i-CITY vzw - Hallenstraat 4 - 1000 Brussel, België (ter attentie van Privacydesk)

privacydesk[at]i-city[dot]brucity[dot]be

Voor eventuele klachten kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact@apd-gba.be 

Verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier te verwerken, maar ook op een legitieme en relevante manier, met inachtneming van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt door middel van passende technische of organisatorische maatregelen voor passende beveiliging van persoonsgegevens, onder meer tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of tegen verlies en vernietiging.

Indien de integriteit, de vertrouwelijkheid of de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker in gevaar komt, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen.

Wijzigingen in dit beleid

i-CITY vzw behoudt zich het recht voor dit beleid te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen. De meest actuele en geldige versie van dit beleid kan permanent worden geraadpleegd op de website. Het is nuttig dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling ervan.